Algemene voorwaarden

Definitie
In deze algemene voorwaarden wordt onder "het vertaalbureau" verstaan: Taalwerk, gevestigd te Almelo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65464621.

Artikel 1 - Algemeen
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever.
1.2  De (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten
2.1  Alle offertes en aanbiedingen van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
2.2  Alle bedragen zijn exclusief BTW.
2.3  Overeenkomsten met het vertaalbureau komen uitsluitend schriftelijk c.q. via e-mail tot stand, door aanvaarding van een offerte van het vertaalbureau door de opdrachtgever.

Artikel 3 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
3.1  Het vertaalbureau heeft het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2  Zowel het vertaalbureau als de eventueel door haar in te schakelen derde(n), als de opdrachtgever zijn verplicht alle informatie, die door één der partijen wordt verstrekt dan wel waarvan één der partijen kennis krijgt, geheim te houden en niet bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beide andere partijen.

Artikel 4 - Levering
4.1  Levertijden zijn indicaties en zullen door het vertaalbureau bij benadering worden aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd door het vertaalbureau geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
4.2  De verzending van de vertaling geschiedt steeds voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Betaling
5.1  Betaling aan het vertaalbureau dient zonder voorbehoud en zonder enig beroep op aftrek, korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2  Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim en over het factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 procentpunten verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige betaling.
5.3  Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,- onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Taalwerk gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.

Artikel 6 - Zekerheid
6.1  Iedere overeenkomst wordt door het vertaalbureau gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of gewaarborgd. Indien het vertaalbureau dit wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
6.2  Indien de zekerheidstelling niet wordt verstrekt, is het vertaalbureau gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde zekerheidstelling is gegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 7 - Reclames
7.1  Reclames dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de vertaling door de opdrachtgever schriftelijk met redenen omkleed bij het vertaalbureau te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de vertaling onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. Reclames op andere wijze gedaan of te late reclames kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie.
7.2  De uitvoering van eventuele correcties door het vertaalbureau naar aanleiding van een terechte en tijdige reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1  De aansprakelijkheid van het vertaalbureau wegens niet, niet behoorlijke, of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst blijft in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium excl. BTW en voorschotten met een maximum van  € 5.000,- (vijfduizend euro), tenzij in rechte wordt aangetoond dat de niet, niet behoorlijke, of niet tijdige nakoming te wijten is aan opzet of grove schuld van het vertaalbureau. In dit laatste geval geldt een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).
8.2  Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal het vertaalbureau uitsluitend de door de opdrachtgever werkelijk gemaakte kosten vergoeden. Het vertaalbureau is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, gevolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van het vertaalbureau.
8.3  Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van het vertaalbureau.
8.4  Na verloop van één jaar na aflevering van de vertaling vervalt het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding van het vertaalbureau te vorderen.

Artikel 9 - Vrijwaring
9.1  De opdrachtgever garandeert dat het vertaalbureau gerechtigd is de haar gegeven opdracht(en) uit te voeren zonder rechten van derden te schenden.
9.2  De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden terzake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen vertaling.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Alle door het vertaalbureau geleverde vertalingen zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens het vertaalbureau heeft voldaan.

Artikel 11 - Auteursrecht
De opdrachtgever krijgt het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de door het vertaalbureau in het kader van de opdracht gemaakte vertaling. Het auteursrecht berust bij het vertaalbureau en gaat over op de opdrachtgever zodra deze volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens het vertaalbureau heeft voldaan.

Artikel 12 - Overmacht
12.1  Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht niet in staat is tot (tijdige) nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan kan het vertaalbureau de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever terzake van de ontbinding.
12.2  Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle en invloedssfeer van het vertaalbureau vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van het vertaalbureau verwacht mag en kan worden, dat zij daarop invloed uitoefent.
12.3  Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door het vertaalbureau schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 13 - Wanprestatie en ontbinding
13.1  Indien:
- de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, danwel enig andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt;
- ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd;
- een faillissement of een surseance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
- de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen;
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is het vertaalbureau gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
13.2  Indien zich één of meer gevallen, genoemd in lid 1 voordoen, is het aan het vertaalbureau verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling alsdan terstond opeisbaar. Het vertaalbureau kan alsdan tevens aanspraak maken op de wettelijke rente over het factuurbedrag vermeerderd met 2 procentpunten vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige betaling.
13.3  Alle kosten, welke door het vertaalbureau worden gemaakt om tot incasso van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, komen ten laste van de opdrachtgever, die verplicht is deze kosten op eerste aanmaning aan het vertaalbureau te voldoen. Met name komen ook ten laste van de opdrachtgever declaraties van rechtskundigen voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel deze declaraties door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Geschillen
Alle geschillen, welke tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever met betrekking tot deze algemene voorwaarden en/of gesloten overeenkomsten rijzen, zullen met uitsluiting van de bevoegdheid van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almelo, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

© Taalwerk

Neem contact op
© 2024 Taalwerk